Mehr als eine Revolution - Goeke Simon, Diamantopoulou Lilia