Denkmal - Friedrich Ludwig Jan
 

Friedrich Ludwig Jan

Name Friedrich Ludwig Jan
Jahr 1920
Stadtbezirk 1. Altstadt-Lehel
Stadtbezirksteil Englischer Garten Süd
Künstler Düll Heinrich, Pezold Georg
Kategorie Person, Politiker


Inschrift

Fried. Lud. Jahn50 Jahre Olympiade
Friedrich Ludwig Jan


50 Jahre Olympiade