Bauwerk: Ehem. Bayerisches Nationalmuseum
 

Ehem. Bayerisches Nationalmuseum