Herzogspitalkirche St. Elisabeth - ,Herzogspitalstraße