Turm der Kath. Herzogspitalkirche - ,Herzogspitalstraße